ინგლისური ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

 
 
 
 
 
ბრიტანეთის საბჭომ საქართველოში და აჭარის განათლების ფონდმა 
აჭარის  ინგლისური ენის მასწავლებლთა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის 
დაგეგმა ორი ერთობლივი პროექტის განხორციელება: