აჭარის განათლების ფონდის აპლიკანტის განაცხადი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სხვა ღონისძიებების რეგისტრაცია

მიმართულებები

ქართული ენა და ლიტერატურა/განათლების დაწყებითი საფეხური/კლას-კომპლექტში სწავლება/სკოლამდელი განათლება
უცხოური ენები/გეოგრაფია, ისტორია/სამოქალაქო განათლება/ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირება
განათლების მართვა (ადმინისტრაცია, სკოლის პერსონალი)/ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი
ქიმია, ბიოლოგია/ფიზიკა, მათემატიკა/ინკლუზიური განათლება/ისტი


საგანი

*

სამუშაო შეხვედრა / ვორქშოფი / მასტერ-კლასი

*

პირადი ინფორმაცია

*
*
*
*

*

სამუშაო ადგილი

*
*

*

ტრენინგის ჩატარების ადგილი (სად გსურთ ტრენინგის გავლა ქალაქი/მუნიციპალიტეტი):

*


ატვირთეთ დასკანერებული პირადობის მოწმობა .jpg ან .pdf ფორმატში


შენიშვნა:

* რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ველები