რეგისტრაცია სკოლის ბიბლიოთეკარის პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსზე

✅ ა(ა)იპ  აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს რეგისტრაციას აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრს შორის  ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე გადმოცემულ სკოლის ბიბლიოთეკარის პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსზე.

✅ ტრენინგ-კურსი განკუთვნილია აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მქონე მოქმედი ბიბლიოთეკარებისათვის. ტრენინგები ჩატარდება პირისპირ ფორმატში, შაბათსა და კვირას.  

✅ტრენინგ-კურსი შედგება სამი მოდულისაგან:

  • 1-ლი მოდული: „ბიბლიოთეკარის ეფექტური მუშაობის მეთოდიკა მშობლებთან, მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან და ადმინისტრაციასთან“ - 8 საკონტაქტო საათი, 2 დღე
  • მე-2 მოდული: „საბიბლიოთეკო ღონისძიებების მოწყობა- 4 საკონტაქტო საათი, 1 დღე

შენიშვნა: სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მე-3 მოდულის გავლა: „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზო კურსი სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის“ - 24 საკონტაქტო საათი, 8 დღე.

ტრენინგ-კურსის მიზანია: ხელი შევუწყოთ აჭარის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პერსონალის პროფესიულ განვითარებას. გასაძლიერებელია სკოლის ბიბლიოთეკარის როლი მოსწავლეთა წიგნიერების ამაღლებისა და თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების საქმეში. ტრენინგების თემატიკა სკოლის პერსონალის  წევრთა  საჭიროებების ანალიზს ეყრდნობა.

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 80%-ს (მინიმუმ 3 სესია).

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

✅ ტრენინგზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად, მიმდინარე წლის 16 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე.